Letsshine.no

Here’s how to add more magic to your everyday life! Avoid the mistake I made!

WhatsApp Image 2024-03-10 at 12.55.55 PM

To be completely honest, I’ve felt like a sour lemon lately. Smiling on the outside, but if you had “squeezed” me, I would have quickly turned sour. Ha ha! It’s fun to dare to write that because it’s been tough feeling that way and not experiencing joy both internally and externally. I haven’t understood why it’s been like this either, not until this week.

What has bothered me the most is the feeling that the magic in my life has been missing. I’m used to having a magical life. That means feeling like fun, beautiful, and surprising things happen without me directly orchestrating them or controlling them. That’s magic to me. Instead, life has felt very stagnant, boring, heavy, without good flow in recent weeks, without any reason for it to be that way. It’s not a Let’s Shine life, in my eyes. I want magic, with energy, joy, and flow, even on gray days.

So what happened? It was a random conversation with an acquaintance I had visiting at the Let’s Shine Studio that gave me the answer I had been seeking. I don’t remember exactly what she said, but the words “universe,” “support,” and “interaction” made me cry where I sat. Why?

Because there was something in the words that resonated with something in me, something I instinctively realized I had forgotten, missed. I then realized two things:

1: I had shut out the universe. That means that in recent weeks (and probably most of the time since I was a teenager), I had been walking around believing that I was alone. That everything depended on what I did. Instead of remembering and embracing that I am part of the universe and no matter what one believes, there is a greater power/energy than me. A power/energy that works with me: if I open up to it.

That was the mistake I had made. I had shut out the universe, and instead had blinders on, and with that, I hadn’t accepted the help available to us. What is beyond me and us. The help that lies in the universe/energy or the power around us, or whether you call it God or Allah, or something else. A bit spacey learning? Not really. Because it’s very easy to believe that if we humans just do everything “right,” then it will be right, but does it really? My experience is that it doesn’t. We need to let go of things that hold us back and create space for magic and to increase our trust that we also receive help and guidance along the way in life.

2: The other thing I learned was that I needed to let go of negative emotions that were holding me back in life. How did I do that? Following the advice of my acquaintance, I chose to write down on a piece of paper the feelings I felt were holding me back in life. It was interesting! Words like “control,” “fear,” and “overdrive” came up. Likewise, I wrote down what I wanted more of on the other side, and then there were words like “acceptance,” “trust,” and “surrender.”

 

What happened after I did this was COMPLETELY MAGICAL… you can hear the rest of the story here! …..

If you just want to know what specifically to do to achieve more magic in life, you can skip here:

1: Make space for magical things to happen. If you’re constantly trying to control and dictate everything that happens in your daily life to make it “good” or “right,” it’s important that you instead let go. That means accepting that things don’t always go as planned – precisely because you’re meant to learn and experience new wonderful things. Surrendering to life, everyday situations without trying to control the outcome, increases the chances for magic to unfold. If you micromanage everything, there’s no room for magic. Instead, life becomes dull, heavy, and lacking flow in everyday life.

2: Create space for more wonderful things and magic in life by becoming aware of the emotions that make you feel the need to “control your days from A to Z.” Write down the feelings that hold you back in your life on a piece of paper, and on the other side, write down the feelings you want more of. Remember, it’s not always easy to let go of negative emotions. They can feel safe, and you may feel both sad and frustrated when you choose to let go. Just know that it will pass, and you’ll create space for even more positive emotions, good things, and magic in life!

3: Burn/tear up the words you want to let go of and place the words you want to embrace more in life on the bathroom mirror, and notice how the magic starts flowing more in life!

Let’s shine more in everyday life by opening up to more magic!

 

Slik får du mer magi i hverdagen! Unngå tabben jeg gjorde!

Helt ærlig, jeg har følt meg som en sur sitron i det siste. Blid på utsiden, men hadde du “klemmet” på meg, ville jeg fort surnet. Ha ha! Det er gøy å tørre å skrive det, for det har vært kjipt å ha det sånn, og ikke føle gleden både innvendig og utvendig. Jeg har ikke forstått hvorfor det har vært sånn heller, ikke før denne uken.
 

Det som har irritert meg mest, har vært følelsen av at magien i livet mitt har vært borte. Jeg er vant til å ha et magisk liv. Det vil si at jeg føler at morsomme, fine og overraskende ting skjer, uten at jeg legger direkte opp til det eller styrer det. Det er magi for meg. I stedet har livet føltes veldig satt, kjedelig, tungt, uten god flyt de siste ukene, uten at det er noen grunn til at det burde være sånn. Det er ikke et Let’s Shine liv, i mine øyne. Jeg vil ha magi, med energi, glede og flyt, selv om det er dager som er grå.
 

Så hva skjedde? Det var en tilfeldig samtale med en bekjent som jeg hadde på besøk på Let’s Shine Studio som ga meg svaret jeg hadde søkt. Akkurat hva hun sa husker jeg ikke, men ordene “universet,” “støtte,” og “samspill” fikk meg til å gråte der jeg satt. Hvorfor?

Fordi det var noe i ordene som resonerte med noe i meg, noe jeg skjønte instinktivt at jeg hadde glemt, bommet på. Jeg innså deretter to ting:
 

1: Jeg hadde stengt universet ute. Det vil si at jeg hadde de siste ukene (og sannsynligvis mesteparten av tiden siden jeg var tenåring) gått rundt og trodd at jeg var alene. At alt avhengte av hva jeg gjorde. I stedet for å huske på og omfavne at jeg er en del av universet og uansett hva man tror på, så finnes det en større kraft/energi enn meg. En kraft/energi som spiller på lag med meg: om jeg åpner opp for det.
 

Det var feilen jeg hadde gjort. Jeg hadde stengt ute universet, og i stedet hatt skylapper på meg, og med det ikke tatt imot den hjelpen som ligger tilgjengelig for oss. Det som er utenfor meg og oss. Hjelpen som ligger i universet/energien eller kraften rundt oss, eller du kaller det Gud eller Allah, eller noe annet. Litt spaca læring? Egentlig ikke. For det er veldig lett å tro at om vi mennesker bare gjør alt “riktig”, så blir det riktig, men blir det egentlig det? Min erfaring er at det ikke stemmer. Vi trenger å gi slipp på ting som holder oss tilbake, og skape rom for magien og for å ha økt tillit til at vi også mottar hjelp og veiledning underveis i livet også.
 

2: Det andre jeg lærte var at jeg trengte å gi slipp på negative følelser som holdt meg tilbake i livet. Hvordan jeg så gjorde det? Etter tips fra min bekjente, så valgte jeg å skrive ned på et papir de følelsene jeg følte holdt meg tilbake i livet. Det var interessant! Ord som “overstyring”, “kontroll”, og “frykt” kom opp. Likeså skrev jeg ned det jeg ville ha mer av på andre siden, og da var det ord som “aksept”, “tillit”, og “overgivelse”.

Hva som skjedde etter at jeg hadde gjort dette, var HELT MAGISK… du kan høre resten av historien her! …..

Om du bare vil vite hva konkret du skal gjøre for å oppnå mer magi i livet kan du hoppe hit:

1: Gi rom for at magiske ting skal skje. Hvis du går og vil styre og bestemme alt som skjer i hverdagen din, for at det skal bli “bra”, “riktig”, er det viktig at du i stedet gir slipp. Altså aksepterer at ting ikke alltid blir som du ønsker- nettopp fordi du skal lære og oppleve nye fine ting. Likeså at du ved å overgi deg til livet, hverdagssituasjoner uten å prøve å kontrollere utfallet, øker sjansene for at magien får utfolde seg. Hvis du bestemmer alt, er det ikke rom for magi. Det vil i stedet bli kjedelig, tungt og lite flyt i hverdagen.
 

2: Skap rom for mer fine ting i livet og magi, ved å bli bevisst på hvilke følelser som gjør at du kan føle et behov for å “styre dagene dine fra A-Å”. Skriv ned hvilke følelser du føler holder deg tilbake i ditt liv på et ark, og på andre siden hvilke følelser du vil ha mer av. Husk at det er ikke alltid så gøy å gi slipp på negative følelser. De kan føles trygge og du kan bli både lei deg, og frustrert når du velger å gi slipp. Bare vit at det vil gå over, og du lager rom for enda mer positive følelser, gode ting og magi i livet!
 

3: Brenn/riv i stykker de ordene du vil gi slipp på og sett de ordene du ønsker å omfavne mer i livet på baderomsspeilet, og legg merke til hvordan magien begynner å flyte mer i livet!

 

La oss stråle mer i hverdagen, ved å åpne for mer magi!

 

Do you want news and great offers from Shine Lifestyle?

Let us help you find the right program
for you!