Letsshine.no

Are you perceived as you wish? Or are you missing the mark?

WhatsApp Image 2024-02-24 at 8.44.13 PM

“How can you say that? I mean, is THAT the first thing you think about me?” Kristine, a friend, looked deeply shaken by what I had said. What was meant as a compliment clearly wasn’t perceived that way by her. When she had asked me which qualities I associated with her, I had inadvertently misspoke, unaware of it.

“Is the first thing you think that I’m kind? I mean, it’s nice that you think I’m kind, but what about: Competent? Smart? Or strong?” She looked at me questioningly, clearly frustrated.

Certainly, she was both competent, smart, and strong, in addition to being kind. I could have also mentioned the other qualities first; my mistake was the order, hence her frustration.

I had NOT seen her as she wanted to be seen. Her identity was not primarily associated with being kind, but with words like “competent,” “smart,” and “strong.”

It’s not always easy to be true to yourself and who you want to be, and simultaneously be perceived by those around you as the person you want to be perceived as.

If you ask yourself: What is the first thing I want people to think about me? What words come to mind? That you’re kind? Strong? Smart? Trustworthy? Competent? Caring? Successful? Or something else?

There’s no right or wrong answer, but knowing how you want to be perceived is a good indicator of what matters to you in life. So, if you dare, ask 3-5 people you know what words they associate with you and see if they perceive you as you wish or not. It’s a great way to get to know yourself better and the people around you.

So:

1: Figure out which 3-5 words you want people to associate with you?

2: Then find out which 3-5 words people actually associate with you?

3: Do they match? And what other words came up?

Good luck!

By the way, do you know which words I want you to associate with LET`S SHINE? The words you should be left with when you get our help? Well, if I were to choose three words, they would be as follows:

STRENGTH: To achieve increased physical, mental, and emotional strength to be the best version of yourself, feel good every day, and handle life’s challenges in the best possible way.

JOY: To experience more joy and satisfaction every day. This also includes more love and balance on a continuous basis, also with those you care about.

MASTERY: To continuously achieve increased knowledge, personal development, and the skills you need to achieve the results and the life you desire.

And yes… Perhaps not so surprisingly, it’s the same that I strive for in my own life. Regardless of what people think about me, there are still aspects I work towards identifying with daily. Simply because being strong and happy in mind, body, and heart, and feeling joy and mastery, makes you shine and leads to a good life to live, I believe.

Do you want to become stronger? Or feel even more joy and love in life? And/or achieve increased mastery and results in your life? Book a conversation, and Let’s Shine can help you: 

Blir du oppfattet slik du ønsker? Eller bommer du?

«Hvordan kan du si det? Jeg mener, er DET det første du tenker om meg?» Kristine, en venninne så dypt rystet ut over det jeg hadde sagt. Det som var ment som et kompliment, ble åpenbart ikke oppfattet slik av henne. Da hun hadde spurt meg hvilke egenskaper jeg forbandt med henne, hadde jeg tråkket i salaten, uten å være klar over det.
 

«Er det første du tenker at jeg er snill? Jeg mener, det er hyggelig at du synes jeg er snill, men hva med: Dyktig? Smart? Eller sterk?» Hun så spørrende på meg, tydelig frustrert.


Visst var hun både dyktig, smart og sterk, i tillegg til snill. Jeg kunne også nevnt de andre egenskapene først, bommerten min var rekkefølgen, og derav nå hennes frustrasjon.


Jeg hadde IKKE sett henne, slik hun ønsket å bli sett. Hennes identitet var ikke først og fremst knyttet til å være snill, men ord som å være «dyktig», «smart», og «sterk».

 

Det er ikke alltid lett å være tro mot seg selv og den man ønsker å være, og samtidig bli oppfattet av de rundt seg som den man ønsker å bli oppfattet som.


Hvis du spør deg selv: Hva er det første jeg vil at folk skal tenke om meg? Hvilke ord kommer til deg da? At du er snill? Sterk? Smart? Til å stole på? Dyktig? Omsorgsfull? Suksessfull? Eller noe annet? 

 

Det er ikke noe fasit, riktig eller feil ord, men at du VET hvordan du ønsker å bli oppfattet, er en god pekepinn på hva som er viktig for deg i livet. Så kan du om du vil (og tør), spørre hvilke 3-5 ord en av de du kjenner forbinder med deg, og se om de oppfatter deg, slik du ønsker, eller ikke. Det er en fin måte å både bli bedre kjent med deg selv, og de rundt deg.


Så: 

1: Finn ut hvilke 3-5 ord du ønsker at folk skal forbinde med deg? 

2: Deretter finn ut hvilke 3-5 ord  folk faktisk forbinder med deg? 

3: Samsvarer de? Og hvilke andre ord dukket opp?


Lykke til!


Vet du forresten hvilke ord jeg ønsker at du skal forbinde med LET`S SHINE? De ordene du skal sitte igjen med når du får vår hjelp? Vel, om jeg skulle velge tre ord, så blir det følgende: 

 

  • STYRKE: Å oppnå økt fysisk, mental og emosjonell styrke for å både være den beste deg, føle deg bra hver dag og håndtere livets utfordringer på best mulig måte. 

 

  • GLEDE: Å oppleve mer glede og tilfredshet hver dag. Dette inkluderer også mer kjærlighet og balanse på en kontinuerlig basis, også med de du er glad i.

 

  • MESTRING: Å kontinuerlig oppnå økt kunnskap, personlig utvikling og de ferdighetene du trenger for å oppnå resultatene og det livet du ønsker deg.
  •  

Og ja…. Kanskje ikke så overraskende, så er det det samme jeg strekker meg mot selv, i mitt eget liv. Uansett hva folk tenker om meg, så er det likevel punkter jeg jobber mot å identifisere meg med daglig. Ganske enkelt fordi å være sterk og glad i hode, kropp og hjerte, og føle glede og mestring, gjør at man stråler, og gir et godt liv å leve, tror jeg.


Har du lyst til å bli sterkere? Eller føle enda mer glede og kjærlighet i livet? Og/eller få økt mestring og resultater i livet ditt? Book en samtale, så kan jeg og Let`s Shine hjelpe deg:
 

La oss stråle mer!

 

Do you want news and great offers from Shine Lifestyle?

Let us help you find the right program
for you!