Letsshine.no

Do you let fear hold you back from being who you want to be? Get the answers and the questions that set you free!

WhatsApp Image 2024-01-08 at 1.58.53 PM

“I don’t want to be afraid anymore. It’s such a waste of time,” I said, looking at him.

“What are you afraid of then?” he asked, slightly surprised and curious.

Basically, it’s about embarrassing myself over something that doesn’t matter. That’s why I’m so tired of myself. It hurts more not to embarrass myself than actually doing it,” I said, laughing.

“So how do you plan to embarrass yourself?” he asked, curious and a bit worried about what this meant for him.

“It means that tonight I’m doing something I’ve been afraid of for as long as I can remember. Tonight is karaoke night. If there’s singing tonight, count me in! That’s how it’s going to be. Because there’s no reason not to. Singing is just fun, and if I sing off-key, so what? Then I sing off-key. And you know what the best part is?”

He shook his head before I answered, “The best part is that it doesn’t matter if people laugh at me when I sing. It doesn’t bother me. Let them laugh, whether they find it funny that I sing off-key or I’m just weird. It’s completely fine. THAT is the best part. It makes me feel free. Just being myself without performing particularly well. Just having fun. Maybe that’s the secret? The more you can be yourself and have fun, the more fun life becomes, and the freer you feel?”

“It’s definitely worth trying out, and I’m already looking forward to your performance tonight,” he teased. “Ha, ha… You probably are, but maybe you should consider singing too?

We can make a deal. You can laugh at me, and I can laugh at you. Are you up for the challenge?”

“I’ll think about it,” he said, smiling.

Having fun, enjoying life, and feeling peace in the mind is something most people seek. It’s easy to seek this outside of ourselves. Similarly, it’s easy to avoid looking within ourselves to have fun, enjoy life, and feel peace. Sometimes situations outside of us, like karaoke or another intimidating setting, reveal us. It reveals the joy and peace we have within, or conversely, what we don’t have.

So, the next time you feel scared of embarrassing yourself in a situation, maybe you should ask yourself: What’s the worst that can happen? Is it really that bad? And what can I do to have fun and enjoy this moment? And most importantly, remind yourself that you are good enough, even if you make mistakes from time to time, like all humans do.

Life is short. Let’s not waste time hiding from ourselves or others. Let’s embrace our whole selves in love, accept all of us, so others can embrace all of us, and most importantly: So we can embrace and accept other people wholly too.

DO YOU WANT TO GET BETTER AT EMBRACING YOURSELF AND OTHERS IN LIFE?

Join my free webinar on January 18th at 8:00 PM. Not sure if the webinar is right for you? Check out this video and see if you can relate. If so, this is a golden opportunity to take yourself and your life to the next level. Sign up now!

Play Video

 

PS: A big thank you to you and everyone who joined my Pop-up Webinar last week! You’re welcome to sign up for this one too if you’re interested. 

 

Let’s shine even brighter together in 2024!

 

Lar du frykt holde deg tilbake fra å være den du vil være? Få svaret og spørsmålene som setter deg fri!

“Jeg gidder ikke lenger være redd. Det er så bortkastet tid,” sa jeg, og så på ham.

“Hva er det du er redd for da?” spurte han, en anelse overrasket og nysgjerrig.

“I bunn og grunn handler det vel om å drite seg ut, skjemme seg ut, over noe som ikke betyr noe. Det er derfor jeg er så lei av meg selv. Det gjør meg mer vondt å ikke drite meg ut, enn å faktisk gjøre det,” sa jeg og lo.

“Så hvordan har du tenkt å drite deg ut da?” sa han nysgjerrig og en anelse bekymret for hva dette innebar for ham.

“Det innebærer at i kveld gjør jeg noe jeg har vært redd for så lenge jeg kan huske. I kveld blir det karaoke. Skal det synges i kveld, så skal jeg synge med! Sånn blir det. For det er ingen grunn til å la være. Det er bare gøy å synge, og synger jeg falskt, så hva så? Da synger jeg falskt. Og vet du hva det beste er?”

Han ristet på hodet, før jeg svarte: “Det beste er at det ikke betyr noe om folk ler av meg når jeg synger. Det gjør ikke noe. La dem le, om de synes det er gøy at jeg synger falskt eller er rar. Det er helt greit. DET er det beste. Det får meg til å føle meg fri. Å bare være meg selv uten å prestere særlig bra. Bare ha det gøy. Kanskje det er hemmeligheten? Desto mer du klarer å være deg selv og ha det gøy, desto morsommere blir livet, og friere føler man seg?”

“Det er absolutt verdt å teste ut i hvert fall, og jeg gleder meg allerede til din opptreden i kveld,” sa han ertende. “Ha, ha… Det gjør du nok, men kanskje du heller skal vurdere om du skal synge også?

Vi kan gjøre en avtale. Du kan le av meg, og jeg kan le av deg? Tar du utfordringen?”

“Jeg skal tenke på det,” sa han og smilte.

Å ha det gøy, nyte livet og føle ro i sinnet er noe de aller fleste søker. Det er lett å søke dette utenfor oss selv. Likeså er det lett å unngå å gå til oss selv for å ha det gøy, og nyte livet og føle ro. Noen ganger kan det være situasjoner utenfor oss, som karaoke eller en annen skummel setting, som avslører oss. Det avslører hvilken glede og ro vi har i oss, eller motsatt, hva vi ikke har.

Så når du neste gang kjenner du blir redd for å drite deg ut i en situasjon, kanskje du skal spørre deg selv: Hva er det verste som kan skje? Er det egentlig så farlig? Og hva kan jeg gjøre for å ha det gøy og nyte dette øyeblikket? Og ikke minst minne deg selv på at du er bra nok, selv om du skulle bomme og gjøre feil innimellom, som alle mennesker gjør.

Livet er kort. La oss ikke kaste bort tid på å gjemme oss, fra oss selv eller andre. La oss omfavne hele oss i kjærlighet, akseptere hele oss, så andre kan omfavne hele oss, og ikke minst: Så vi kan omfavne og akseptere andre mennesker helt også.

ØNSKER DU Å BLI BEDRE PÅ Å OMFAVNE DEG SELV OG ANDRE I LIVET?

Bli med på mitt gratis webinar den 18. Januar kl 20:00. Er du usikker på om webinaret er riktig for deg? Sjekk ut denne videoen og se om du kjenner deg igjen? I så fall er dette en gylden mulighet til å ta deg og livet ditt til neste nivå. Meld deg opp nå! 

Play Video

 

PS: Tusen takk til deg og dere som deltok på mitt Pop up Webinar forrige uke! Du har lov til å melde deg på dette og, om du har lyst. 

 

La oss stråle mer i 2024 sammen!

 

Do you want news and great offers from Shine Lifestyle?

Let us help you find the right program
for you!