Letsshine.no

This is what separates those who live the dream life from those who don’t make it!

WhatsApp Image 2023-11-05 at 4.55.51 PM

“Honestly, Helle? Why does Stine do so incredibly well? What is it she does that I don’t?”

“What are you thinking? What do you mean?” I replied to Tuva as I handed her a cup of coffee, and she sat down in the studio kitchen.

“It seems to me that Stine has it all. With a top position and a good job, combined with a happy family life and a great relationship. Plus, she seems so happy and peaceful, well-trained, and full of energy. I don’t understand it! How does she do it? Her job is no small feat, and she has two children and a dog. Or is it not as good as it seems?”

I smiled and sat down with her. “That’s a good question, and kudos to you for asking. Instead of feeling jealous or having other negative emotions about it. It’s true, what you see. That is, yes, she’s living a very good life. That being said, like everyone else, she has her challenges in life. It’s a part of life, but she probably handles those challenges better than many others.”

“Okay, how then? Is she a superperson who can solve all problems with a snap?” Tuva said and snapped her fingers in the air.

“She doesn’t snap, but she both avoids unnecessary problems effectively and deals with the challenges that come her way quickly and efficiently.”

“Okay, I understand. She obviously can do something that I can’t. Why can’t I do the same?”

“That’s not true. She can do something you can’t yet. There’s a significant difference.”

“Yet? What am I waiting for? What do I need to also avoid problems and handle challenges better? I’m generally very satisfied with my life, you know. Still, it seems like Stine has a slightly better life in several aspects, and I don’t understand why.”

There’s little point in comparing your own life to others. What could be more practical, however, is to see what others who succeed in life do in order to learn from it. There were specific things Stine did that resulted in her living a very good life. One step, and perhaps several steps, better than many others.

All people come with different starting points in life, but if you look past that, there were only two things that separated Tuva from Stine.

1: Stine had more tools than Tuva.

Tuva had basic tools on how to train and eat for energy and a body she felt comfortable with. Stine, on the other hand, had many more tools. She had dietary and physical training tools, but in addition, she had tools to take care of her own self-esteem, increase her mental strength, joy, and meditation techniques to balance her everyday life. She also had tools to prioritize effectively throughout the week, maintain a good structure at work, in family life, and in her relationship. Additionally, Stine had tools to create the daily life she desired, the ideal relationship she wanted, and a flow with effective tools to handle challenges that arose. In addition, there was another significant aspect that separated Stine from Tuva.

2: Stine had trained longer than Tuva.

Stine had trained to use the tools she had acquired to get the life she desired for a longer time. Tuva had only trained for eight weeks to improve her physical shape and energy to the next level. Stine had practiced for many years with the various tools she had learned.

Having a good life, regardless of what it means to you, involves having the right tools to achieve it. Success in life doesn’t just happen. It happens because you do something right, over time.

In 2023, it’s not enough to be able to exercise two to three times a week and eat relatively healthily if you want to feel that life is good on more than just the training and diet aspects. You need more tools. You need to train in more than just strengthening your body and nourishing it with healthy food.

Don’t get discouraged if you haven’t achieved the results you want in life yet. You need good and effective tools to get the results and success you desire. You need to use the tools for a few weeks to see progress, and then, like both Tuva and Stine, you’ll take your life to the next level.

If you want to achieve more and better results in your life, you need more tools in your toolbox and use them over time. Do you want to take certain aspects of your life to the next level? Whether it’s your relationship with yourself, your partner, or your children? Or maybe it’s your job, your finances, or your health that you want to improve?

Ask for help and get the tools you can use in your life. Remember: The tools you receive are yours forever, and you’ll achieve the results you want in life much easier and faster.

 

 

Let’s Shine

 

Dette skiller de som lever drømmelivet fra de som ikke får det til!

“Helt ærlig, Helle? Hvorfor får hun Stine det til så sykt bra? Hva er det hun gjør, som ikke jeg gjør?”

“Hva tenker du på? Hva mener du?” svarte jeg Tuva der jeg ga henne en kopp kaffe, og hun satte seg ned på kjøkkenet på studioet.

“Det virker på meg som Stine får til alt. Med både å ha en topp stilling og god jobb, kombinert med godt familieliv og godt parforhold. I tillegg så virker hun så glad og fredfull, godt trent og som hun har masse energi. Jeg skjønner det ikke! Hvordan gjør hun det? Det er ikke akkurat småtterier av en jobb hun har, pluss to barn og en hund. Eller er det ikke så bra som det ser ut?”

Jeg smilte og satte meg ned sammen med henne. “Det er et godt spørsmål, og all ære til deg som spør. I stedet for å bli sjalu eller få andre negative følelser rundt det. Det er sant, det du ser. Det vil si: Ja, hun lever et veldig godt liv. Når det er sagt, så har hun som alle andre sine utfordringer i livet. Det er en del av livet, men hun løser nok utfordringene på en bedre måte enn mange andre.”

“Ok, hvordan da? Er hun en superperson som klarer å fikse alle problemer som kommer med et knips?” sa Tuva og knipset i luften foran seg.

“Hun knipser ikke, men hun både styrer unna unødvendige problemer på en god måte, og de utfordringene som kommer, håndterer hun raskt og effektivt.”

“Ok, jeg skjønner. Da får hun åpenbart til noe som jeg ikke kan. Hvorfor kan ikke jeg gjøre det samme?”

“Det stemmer ikke. Hun får til noe som du ikke kan, ennå. Det er en vesentlig forskjell.”

“Ennå? Hva er det jeg venter på? Hva skal til for at også jeg kan styre unna problemer og håndtere utfordringer bedre? Jeg er generelt veldig fornøyd med livet mitt, det vet du. Likevel så er det som Stine har det hakket bedre på flere ting i livet, og jeg skjønner ikke hvorfor?”

Det var lite poeng i å sammenligne sitt eget liv med andres. Det som derimot kunne være hensiktsmessig, var å se hva andre som fikk suksess i livet gjorde, for å lære av det. Det var bestemte ting Stine gjorde sitt som resulterte i at hun levde et veldig godt liv. Et hakk og kanskje flere hakk bedre liv, enn mange andre hadde.

Alle mennesker kom med et ulikt utgangspunkt i livet, men så du bort i fra det, så var det kun to ting som skilte Tuva fra Stine.

1: Stine hadde flere verktøy enn Tuva.

Tuva hadde grunnleggende verktøy innen hvordan hun skulle trene og spise for å ha energi og en kropp hun trivdes med. Stine hadde derimot mange flere verktøy. Hun hadde også kosthold og fysiske treningsverktøy, men i tillegg hadde hun også verktøy for å ivareta sin egen selvfølelse, øke sin mentale styrke, glede og meditasjonsteknikker for å balansere hverdagen sin. Hun hadde også verktøy for å prioritere målrettet i løpet av uken, ha en god struktur på jobb, i familielivet og parforholdet. I tillegg hadde Stine verktøy for å få den hverdagen hun ønsket seg, det drømmeforholdet hun ville ha, og en flyt med effektive verktøy for å håndtere utfordringer som dukket opp. I tillegg var det et annet vesentlig aspekt som skilte Stine fra Tuva.

2: Stine hadde trent lenger enn Tuva.

Stine hadde trent på å bruke verktøyene hun hadde fått for å få det livet hun ønsket seg over lengre tid. Tuva hadde kun trent åtte uker på å løfte sin fysiske form og energi til neste nivå. Stine hadde øvd i mange år på de ulike verktøyene hun hadde lært seg.

Å ha et godt liv, uansett hva det betyr for deg, innebærer at du har gode verktøy for å oppnå det. Det er ikke slik at suksess i livet bare skjer. Det skjer fordi man gjør noe riktig, over tid.

I 2023 er det ikke nok å kunne trene to til tre ganger i uka og spise relativt sunt, OM du ønsker å føle at livet er godt på flere plan enn kun trening og kosthold. Du trenger flere verktøy. Du trenger å trene på mer enn å styrke kroppen og nære kroppen med sunn mat.

Ikke bli oppgitt over deg selv om du ikke har fått de resultatene du ønsker deg i livet, enda. Du trenger gode og effektive verktøy for å få de resultatene og suksessen du ønsker deg. Du trenger å bruke de verktøyene et par uker, for å se fremgangen, og deretter vil du, som både Tuva og Stine, løfte ditt liv til neste nivå.

Hvis du ønsker å få flere og bedre resultater i ditt liv, da trenger du flere verktøy i verktøykassa di og bruke de over tid. Vil du løfte noen aspekter i ditt liv til neste nivå? Enten det er forholdet du har til deg selv, partneren din eller barna? Eller kanskje det er jobben, økonomien eller helsa du vil løfte?

Spør om hjelp og få verktøy som du kan bruke i ditt liv. Husk: Verktøyene du får, er dine for alltid, og du vil mye lettere og raskere få de resultatene i livet du ønsker deg.

 

 

Let’s Shine

 

Do you want news and great offers from Shine Lifestyle?

Let us help you find the right program
for you!