Letsshine.no

Do you sometimes feel discouraged, tired, or frustrated in life? You are not alone.

WhatsApp Image 2023-10-29 at 5.02.26 PM (1)

The woman looked desperate and discouraged as she entered the studio. “I feel like the world is burning these days. There are so many negative things happening everywhere. And you know what I’m going through. It’s really taking a toll with all the adjustments I’m making in my life these days. It’s incredibly exhausting. But at the same time, I don’t want to complain because I have it so good compared to many, you know?”

Yes, I understood what Katrine meant. There was a lot happening in the world around us these days. There were significant changes occurring in people’s lives as well. Katrine was like many others, including myself, at a point in her life where significant changes were underway. Whether voluntary or not, it seemed like many were facing changes they couldn’t escape from, whether they were related to finances, work, relationships, or self. Sometimes it was all happening at once. It’s not surprising that Katrine was feeling drained. Her daily workouts consisted of more than just physical exercises. At the same time, we in Norway had no reason to complain. We have it incredibly well, so incredibly well compared to much of the world. However, we in Norway also have our own journey and challenges, and it’s an art: to be allowed to deal with our pain in our lives while not drowning ourselves in excessive self-pity.

In a way, she was voicing out loud what many of the people I met were thinking and feeling. It was a mixture of fear, discouragement, and confusion that the world within them and the world around them were no longer what they used to be. It was true. Many parts of the world were burning now.

There were significant changes pressing upon us, both in Norway and abroad. No matter what or who you want to blame, it doesn’t change the outcome:

The world as we’ve known it is, in many ways, no longer there. Large parts of the world are on fire, some parts are underwater, others are being blown away, and still, others are being bombed. In the world but also within us. In you and in me. What does it mean, really, that there are so many changes?

It means that we may benefit from:

1: Accepting that both we and the world are going through a transformation. 2: Parts of the world we knew will disappear. However, it doesn’t mean it’s only negative. There’s important learning in what’s happening. If we learn, something new and better will take its place. That’s why the third element and question are crucial:

3: What world do you want to live in? Both within you and outside?

With the world changing now, what focus YOU have is crucial. The image of who you want to be and the world you want to live in is strong within you. You can’t allow yourself to be blown over, burned up, or drowned, like the world around you. You must take responsibility for yourself and create your beautiful life. It’s crucial for you and your loved ones, but also for the rest of the world. Katrine, I, and everyone who wants a world with more beauty, love, and peace must BE BEAUTY, LOVE, AND PEACE OURSELVES. What you create first within you, what you choose to hold onto in thoughts, words, and actions, creates your world and our common world. So, what good do you want in your life?

To you who are tired, scared, angry, or exhausted these days. It’s okay. It’s a challenging time we’re going through. You’re not alone. It’s time to train. To train to become who we want and need to be and to live the life we should. If not, I’ll be direct and say: You will most likely get worse. The world doesn’t stop, and we are a part of the world, and we too must evolve.

I say it in love. That means I’d rather have written this and given you a heads-up now than that you don’t understand why things haven’t improved in a few months, no matter what your challenges are in your life. Remember: The challenges we face are FOR US. They’re for us to learn. They will come again and again until you and I learn what we need to handle situations better. The same goes for the world. It will burn, blow, drown, and bomb unless we as a society learn what we need to learn.

So, what do you want? That’s what point 3 leads to. It’s the point I help people achieve. Without a “What,” a goal, we won’t get anywhere. We’ll just go in circles, year after year. So, what do you want? Who do you want to be? Be honest with yourself and give yourself 5 minutes to write it down.

Be true to yourself, not the media. The next steps for you and the world are to be true to your goals. Every day. That’s what will take you and the world to a better place. DON’T focus on what you’re afraid of, what you hate, or whatever. What do you want? Who do you want to be? Focus on that. It’s all your mind, heart, and body need to know. Then you’ll start taking steps towards the life you really want and help shape a more beautiful world.

You don’t have to go alone. Remember that I, like those I guide, have tools and people around me to support me on my journey. I need specific tools, support, feedback, and adjustments to quickly get where I want to be. There’s no need to work harder or have a worse time than necessary along the way. I train, and I rest, weekly, to get to an even better place in life. No matter how good life is now, I, like others, need to evolve.

I invite you to accept the help I can provide, and no, this is not a significant cost you can’t afford. It costs the same as four coffees per month. This is about whether you can afford to wait any longer without investing your time and energy in developing yourself and your life. Do you have time to wait for things to get better? Or do you want to make a focused effort to achieve what you want in life, NOW?

Join us in EMPOWERING YOURSELF AND SHINING MORE IN YOUR LIFE. On the Empower and Shine online platform, you’ll get the tools you need to achieve the development you want in your life. Whether it’s physical, mental, in your relationships, or you want to feel more love, peace, and joy. You choose what you want and what you want to achieve, and we have the tools you can use, wherever you are, whenever it suits you, in just 5 minutes.

Sign up today and start taking purposeful and effective steps towards the life you want and a better world.

 

 

Welcome!

Let’s Shine

 

 

Føler du deg til tider motløs, sliten eller frustrert i livet? Da er du ikke alene.

Kvinnen så desperat og motløs på meg. Der hun kom inn på studio.

«Jeg føler verden brenner om dagen. Overalt så er det ting som ikke er positive som skjer. I tillegg så vet du jo hva jeg står i. Det tar virkelig på, med de justeringene jeg gjør i livet om dagen. Det er utrolig slitsomt. Samtidig vil jeg ikke klage, for jeg har det så godt i forhold til så mange, du vet?»

Ja, jeg forsto hva Katrine mente. At det var mye som skjedde rundt oss i verden om dagen. Det var mye som skjedde i folks liv også. Katrine var som mange andre, inkludert meg selv, på et sted i sitt liv, hvor det var store endringer på gang. Enten det var frivillig eller ikke, så virket det som mange sto i betydelige endringer de ikke kunne løpe i fra. Enten det var økonomisk, i jobb, i relasjoner eller i seg selv. Noen ganger var det alt på en gang. Det var ikke rart at Katrine var pumpa. Treningsøktene hun hadde i hverdagen, besto av mer enn fysiske økter. Samtidig som vi i Norge ikke hadde noe vi skulle ha sagt. For vi har det så utrolig bra, så sinnsykt bra, i forhold til stadig større deler av verden. Samtidig har vi i Norge vår reise og våre utfordringer, og det er en kunst: Å både få lov til å takle vår smerte i våre liv, samtidig som vi ikke druknet oss selv i overdreven stakkarslighet. 


Egentlig sa hun bare høyt, det mange jeg møtte tenkte og følte. Det var en blanding av frykt, motløshet og forvirring av at verden i dem, og verden rundt dem, ikke lenger var det det var. 

Det var sant. Det var mange deler av verden som nå brant.

Det var store endringer som presset seg på både oss i Norge, og i utlandet. Uansett hva eller hvem man ville skylde på, så endret ikke det på resultatet: 

Verden som vi har kjent den til nå, er på mange måter ikke der lenger. Store deler av verden brenner, noen deler er under vann, andre deler blåses bort, og andre igjen bombes vekk. I verden, men også i verden, i oss. I deg og i meg. Hva betyr det egentlig? At det er så mye endringer? 

Det betyr at vi kan være tjent med å: 

1: Akseptere at både vi og verden går gjennom en transformasjon.

2: Det er deler av den verden vi kjente som vil forsvinne. Det betyr dog ikke at det kun er negativt. Det er viktig læring i det som skjer. Om vi lærer, så vil noe nytt og bedre få plass. Det er derfor det tredje elementet og spørsmålet er avgjørende:

3: Hvilken verden vil du leve i? Både i deg og utenfor? 

Når verden nå er i endring, så er det avgjørende hvilket fokus DU har. At hvilket bilde av hvem du vil være, og hvilken verden du vil leve i, står sterkt, i deg. Du kan ikke tillate deg å hverken blåse over ende, brenne opp eller drukne, slik verden rundt deg gjør. Du må ta ansvar for deg, og skape ditt vakre liv. Det er avgjørende for deg og dine nærmeste, men likeså for resten av verden. Katrine, jeg og alle andre som ønsker en verden med mer skjønnhet, kjærlighet og fred, må SELV VÆRE SKJØNNHET, KJÆRLIGHET OG FRED. Det du skaper først i deg, som du velger å holde fast ved i tanker, ord og gjerninger, skaper din, men også vår felles verden. Så hva godt vil du ha i ditt liv?

Til deg som er lei, redd, forbanna eller utslitt om dagen. Det er greit. Det er en krevende tid vi går gjennom. Du er ikke alene. Det er tid for å trene. På å trene på å bli den vi ønsker og trenger å være, og leve det livet vi skal. Hvis ikke vil jeg være såpass direkte å si: Så vil du med stor sannsynlighet få det enda verre. For verden stopper ikke, og vi er en del av verden, og også vi må utvikle oss.

Jeg sier det i kjærlighet. Det betyr, at jeg vil heller ha skrevet dette, og gitt deg en heads up nå, enn at du om et par måneder ikke skjønner hvorfor ting ikke har blitt bedre, hva enn dine utfordringer er i ditt liv. Husk: Utfordringer vi møter er FOR OSS. De er for at vi skal lære. De kommer til å komme igjen, og igjen, og igjen. Til du og jeg lærer det vi skal, for å håndtere situasjoner bedre. Det samme gjelder verden. Den vil brenne, blåse, drukne og bombes, hvis ikke vi som samfunn lærer det vi skal lære.

Så hva vil du ha?

Det er spørsmålet punkt 3 leder til. Det er punktet jeg hjelper folk oppnå. Uten et «Hva», et mål, kommer vi ingen vei. Da går vi bare i sirkler, år etter år. Så hva vil du ha? Hvem vil du være? Vær ærlig med deg selv, og gi deg selv 5min til å skrive det ned. 

Vær tro mot deg, ikke media.

Deretter er veien videre for deg og verden; Å være tro mot dine mål. Hver dag. Det er det som vil ta deg og verden til et bedre sted. IKKE fokus på hva du er redd for, hater eller what ever.  Hva vil du ha? Hvem vil du være? Fokuser på det.  Det er alt hodet, hjerte og kroppen din trenger å vite. Så vil du begynne å ta steg til det livet du egentlig vil ha, og være med på å formen en vakrere verden. 

Du trenger ikke gå alene.
Husk at jeg, som de jeg veileder, har verktøy og mennesker rundt meg som støtter meg på min vei. 

Jeg trenge konkrete verktøy, støtte, tilbakemeldinger og justeringer for å raskest mulig komme ditt jeg vil. Det er ikke nødvendig å jobbe hardere eller ha det verre enn nødvendig underveis. Jeg trener og jeg hviler, ukentlig, for å komme til et enda bedre sted i livet. Uansett hvor bra livet er nå, så må også jeg som andre utvikle meg.

Jeg inviterer deg til å ta i mot hjelpen jeg kan gi, og nei: Dette er ingen stor kostnad som du ikke har råd til. Det koster det samme som fire kaffe i måneden. Dette handler om du har råd til å vente lenger med å ikke investere din tid og energi i utvikle deg og ditt liv. Har du tid til å vente på at ting skal bli bedre? Eller skal  du gjøre en målrettet innsats for at du skal oppnå det du vil i livet, NÅ?

Bli med sammen med oss på Å STYRKE DEG SELV OG STRÅLE MER I DITT LIV 

På Empower and Shine online plattformen får du de verktøyene du trenger for nettopp å få den utviklingen du ønsker i ditt liv. Enten det er fysisk, mentalt, i din relasjoner, eller du vil føle mer kjærlighet, ro og glede. Duvelger hva du vil ha og hva du vil oppnå, og vi har verktøyene du kan bruke, der du er, når det passer deg, og på kun 5min. 

Meld deg opp i dag og begynn å ta målrettede og effektive steg fremover mot det livet du vil ha, og en bedre verden.  

 

 

Velkommen!

Let’s Shine

 

Do you want news and great offers from Shine Lifestyle?

Let us help you find the right program
for you!