Letsshine.no

Do you want to boost your nutrition for better results? Get access to my 10 nutrition hacks!

47E67CB7-258D-4819-ADA5-E97A09AF100B

Petra had tried various diets over the years, and now she was simply fed up. The goal had been, and still was, to reduce body fat and trim inches from her waist, hips, and thighs. Additionally, she wanted to tone her body and achieve more defined muscles.

Now, she felt both eager to achieve better results than before, but at the same time, it was evident that trying a new diet was the last thing she wanted.

For many, food is more than just sustenance. It is, on some level, tied to emotions. Whether it’s your favorite pizza that brings you joy to eat, or having a meal that you really dislike, food and drinks can trigger both positive and less pleasant emotions. This doesn’t mean that everyone feels something every time they eat or drink, but it’s still good to be aware that food often holds more significance than mere sustenance. This awareness can make it easier to understand why we sometimes consume things we know aren’t good for us. It may feel good in the moment, but it’s not beneficial in the long run, nor does it provide the desired results. Food then becomes something other than its primary purpose: nourishment for both the body and soul.

For Petra, food had become a hassle, and mealtimes often became stressful. It could be because she thought she shouldn’t be eating what she was, or that she should be eating something else, or perhaps she was unsure if she had eaten too much. It was an ongoing battle, so what now?

I wasn’t a nutritionist, but as a dietary counselor, I could still help Petra make better dietary choices. My experience suggested that for most people, it boiled down to three things when it came to food:

1: Awareness of what Petra actually ate and drank and how it affected her body.
2: Understanding what she should eat more of and less of, with simple adjustments.
3: Formulating a plan to incorporate these new eating habits into her daily life and then checking if they yielded the desired results.

That was all, and Petra was skeptical. It seemed like too little, too simple. However, the truth was that people often got lost in diets, letting food control them instead of adjusting their meals to suit their needs. Of course, there were exceptions, but for most, these three points were crucial. I had been more rigid in my twenties regarding food choices and quantities when I provided guidance, but now it was more about finding a dietary style that suited the individual, a style that also yielded results.

“If I’m not getting a diet, what will I get then?” Petra asked, still skeptical.

“You’ll receive a customized program with advice and recommendations tailored to you and your lifestyle,” I replied with a smile.

“Okay,” Petra said. It seemed like the wind had been taken out of her sails a bit. Without trying a new diet, she wasn’t quite sure how to feel or what to think.

“Don’t forget the most important thing,” I said before continuing, “You will achieve results. You’ll have more consistent energy, feel fuller, experience improved digestion and skin, increased fat burning, and most importantly, you’ll have a more positive relationship with the food you eat and the beverages you consume. And when it comes down to it, isn’t that what you really want? To feel better about food and about yourself?”

Let’s Shine

 

PS: WOULD YOU LIKE TO ACCESS MY 10 NUTRITION HACKS AS WELL? CLICK ON THE PICTURE BELOW.

Join Let’s Shine Lifestyle and get daily workouts, nutrition, and lifestyle programs tailored to your everyday life, so you can both feel better and have a better experience, both in your body and mind!

 

Ønsker du å booste kostholdet ditt for bedre resultater? Få tilgang til mine 10 kostholds hacks!

Petra hadde prøvd ulike dietter over mange år, og nå var hun rett og slett lei. Målet hadde vært, og fortsatt var, å redusere fettinnholdet i kroppen og minske omfanget rundt magen, rumpen og lårene. I tillegg ønsket hun å stramme opp kroppen og få mer definerte muskler.

Nå følte hun seg både ivrig etter å oppnå bedre resultater enn tidligere, men samtidig strålte det klart og tydelig fra henne at en ny diett var det siste hun ønsket å prøve.

Mat er for mange mer enn mat. Det er på et eller annet nivå knyttet til følelser. Enten det er din favoritt pizza som gjør deg glad å spise, eller det er å spise en matrett som du virkelig ikke liker. Mat og drikke kan trigge gode og mindre gode følelser.  Det betyr ikke at alle går rundt og føler noe hver gang de spiser eller drikker, men likevel er det fint å være klar over at mat ofte er mer enn bare mat og drikke.  Det kan gjøre det enklere å forstå hvorfor vi noen ganger spiser eller drikker noe vi vet vi egentlig ikke har godt av. Ofte gjør det godt der og da, men ikke over tid og gir ikke resultatene du vil ha. Mat blir da noe annet enn det det først og fremst skal være: God næring for både kropp og sjel.

For Petra hadde mat blitt noe herk og ofte ble måltidene et stresselement. Det kunne være fordi hun tenkte at hun ikke burde spise det hun spiste, eller at hun burde spise noe annet, eller usikkerhet rundt om hun hadde spist for mye. En evig kamp, så hva nå? 

Jeg var ingen ernæringsfysiolog, men som kostholdsveileder kunne jeg likevel hjelpe Petra med å ta bedre kostholdsvalg. Min erfaring tilsa at for de aller fleste handlet det om tre ting når det kom til mat:

1 Bevissthet rundt hva Petra faktisk spiste og drakk, og hvordan det påvirket kroppen hennes.
2 Å forstå hva hun burde spise mer av og mindre av, med enkle justeringer.
3 Å legge en plan for å innarbeide de nye matvanene i hverdagen og deretter sjekke om de ga henne de ønskede resultatene.

Det var alt, og Petra var skeptisk. Det virket som for lite, for enkelt. Sannheten var imidlertid at folk ofte gikk seg vill i dietter, lot maten kontrollere dem, i stedet for å tilpasse måltidene etter egne behov. Selvfølgelig fantes det unntak, men for de fleste var disse tre punktene avgjørende. Jeg hadde vært mer rigid i valg og mengder av mat i tjueårene når jeg veiledet, men nå handlet det mer om å finne en matstil som passet den enkelte, en matstil som også ga resultater.

“Hvis jeg ikke får en diett, hva får jeg da?” spurte Petra fortsatt skeptisk.

“Du vil få et skreddersydd program med råd og anbefalinger som tilpasses deg og din livsstil,” svarte jeg med et smil.

“Ok,” svarte Petra. Det virket som om luften gikk litt ut av henne. Når hun ikke skulle prøve en ny diett, visste hun ikke helt hva hun skulle føle eller tenke.

“Ikke glem det aller viktigste,” sa jeg, før jeg fortsatte: “Du vil oppnå resultater. Du vil få mer og jevnere energi, føle deg mettere, oppleve bedre fordøyelse og hud, økt fettforbrenning, og ikke minst, du vil få et mer positivt forhold til maten du spiser og drikken du inntar. Og når alt kommer til alt, er det ikke egentlig det du ønsker? Å føle deg bedre når det gjelder mat og i forhold til deg selv?”

 

Let`s Shine

 

PS: ØNSKER DU Å FÅ TILGANG TIL MINE 10 KOSTHOLDSHACKS I TILLEGG? KLIKK PÅ BILDET NEDENFOR.

 
Bli med i Let´s Shine Lifestyle du og, og få daglig trening, kosthold og livsstilsprogrammer tilpasset din hverdag, for at du skal både føle deg bedre og ha det bedre, både i kropp og hodet!

Do you want news and great offers from Shine Lifestyle?

Let us help you find the right program
for you!