Play Video

Introduction to the Presentation

The Strong and Happy at Work and Home presentation delves into the essential aspects of both functioning well and feeling good in both the workplace and personal life.

My name is Helle Luxe, and I am a lifestyle coach, author, and speaker, having guided individuals in fitness, nutrition, and lifestyle for nearly 20 years.

Main Themes and Content

Strong and Happy in Mind and Body

 • Mental Strength and Positivity: Exploration of techniques to strengthen mental endurance and promote a positive mindset.

 • Stress Management and Task Mastery: Practical strategies for handling stress and effectively managing tasks.

 • Good and Consistent Energy: Methods to maintain high energy levels throughout the day.

 • A Strong and Well-Functioning Body without Discomfort: Tips and tools for maintaining a healthy body, free from pain and discomfort.

 • A more Well-Functioning Sleep, Digestion, and Healthy Weight Balance: The importance of sleep, digestion, and balanced weight for overall well-being.

  Strong and Happy in Heart and with Others

 • Good Self-Care and Care for Others: Exercises and approaches to improve selfcare in hectic daily life, and how this benefits people in your life.

 • The Magic of Meditation: Finding efficient ways to take short breaks and nourishing timeouts during daytime to have better workflow and getting increased positive impact on mental health.

 • Social Strength and Joy: Effective advice for developing good relationships both at work and privately.

  Strong and Happy at Work and in Life

 • Good Strength and Mastery of Life: Guidance for increased strength and mastery in life, which will in turn bring increased joy and better results, both at home and at work.

 • Good Balance between Work and Home: Strategies for maintaining balance between work life and personal life.

 • This lecture will equip participants with practical tools and insights to strengthen their well-being and joy both at work and at home.

Benefits for Participants

The benefits for participants may include:

 • Increased strength both physically, mentally, and emotionally.
 • Increased productivity at work.
 • Better work environment.
 • Reduced sick leave.
 • Increased care for oneself and those around them.
 • Improved work-life balance.
 • Reduced stress and task mastery.
 • Increased joy and balance in everyday life.
 • Access to concrete online tools they can use individually to increase strength and happiness after the presentation.

Purpose and Target Audience

The purpose of the presentation is to inspire and teach participants how to strengthen themselves mentally, physically, and emotionally, while experiencing increased energy, performance, and joy both at work and at home. Participants will receive concrete and practical tips they can adapt individually to their own desires and needs.

The target audience for the presentation may include employees in companies, managers, organizations, or a general audience seeking increased strength and mastery, and thereby more happiness both at work and in life.

Designed for your company

Take the first step towards a stronger and happier workplace. Contact us for more information or to plan a workshop for your employees. Implement the concrete tools and strategies presented here to promote well-being and efficiency in the workplace. I look forward to collaborating with you to create a more positive and productive work culture.

THE FOUNDER

Helle Luxe

 • Lifestyle advisor, speaker, and author.
 • Bachelor’s degree in socialanthropology with psychology from the University of Oslo.
 • Personal trainer, dietary advisor, and lifestyle coach.
 • Over 20 years of experience in guiding and training people.
 • Author of the books “Smart Mamma” and “Train Smarter!”
 • Former training expert in the newspaper VG with a weekly training column.
 • Philosophy based on 7 pillars for shining more in life.
 • Owner of the Empower & Shine Lifestyle Online platform
 • Owner of Let’s Shine Studio in Oslo since 2008.
 • Offers Webinars and Speeches and Corporate coachings and events.

| READ MORE |

TESTIMONIALS

What Our Clients Say:

Introduksjon Til Foredraget

Foredraget Sterk og Glad, på jobb og hjemme tar for seg de essensielle aspektene for å både fungere godt og ha det godt både på arbeidsplassen og privat.

Mitt navn er Helle Luxe og jeg er livsstilsveileder, forfatter og foredragsholder og har veiledet mennesker innen trening, kosthold og livsstil i nærmere 20 år.

Hovedtemaer og Innhold

 • Mental styrke og positivitet: Utforskningen av teknikker for å styrke den mentale utholdenheten og fremme en positiv mental holdning.
 • Stressmestring og mestring av arbeidsoppgaver: Praktiske strategier for å håndtere stress og effektivt takle arbeidsoppgaver.
 • God og jevn energi: Metoder for å opprettholde høy energinivå gjennom dagen.
 • En sterk og velfungerende kropp uten plager: Tips og verktøy for å opprettholde en sunn kropp, fri for smerter og ubehag.
 • Velfungerende søvn, fordøyelse og god vektbalanse: Viktigheten av søvn, fordøyelse og balansert vekt for generell trivsel.
 • God ivaretagelse av deg selv og andre: Øvelser og tilnærminger for å styrke emosjonell omsorg og velvære.
 • Magien ved meditasjon: Utforskningen av meditasjonens kraft og dens positive innvirkning på mental helse.
 • Sosial styrke og glede: Tips for å utvikle gode relasjoner.
 • God balanse mellom jobb og hjemme: Strategier for å opprettholde balanse mellom arbeidsliv og personlig liv.
 • God styrke og mestring av livet: Veiledning for økt styrke og mestring i livet, som igjen vil gi økt livsglede og bedre resultater, både hjemme og på jobb.
 • Dette foredraget vil utstyre deltakerne med praktiske verktøy og innsikter for å styrke deres trivsel og glede både på jobb og hjemme.

Fordeler for Deltakerne

Fordelene for deltakerne vil blant annet være:

Økt styrke både fysisk, mentalt og emosjonelt.

Økt produktivitet på jobb.

Bedre arbeidsmiljø på jobb.

Økt ivaretagelse av seg selv og de rundt.

Bedre arbeidslivsbalanse.

Redusert stress og mestring av oppgaver.

Økt glede og balanse i hverdagen.

Tilgang til konkrete online verktøy de kan benytte individuelt for økt styrke og glede etter foredraget.

Formål og Målgruppe

Formålet med foredraget er å inspirere og lære deltakerne hvordan de kan styrke seg mentalt, fysisk og emosjonelt, samtidig som de opplever økt energi, prestasjoner og glede både på jobb og hjemme. Deltakerne vil få konkrete og praktiske tips de kan tilpasse individuelt etter sine egne ønsker og behov.

Målgruppen for foredraget kan inkludere ansatte i bedrifter, ledere, organisasjoner eller et generelt publikum som ønsker å få økt styrke og mestring, og med det mer glede både på jobb og i livet.

Oppfordring Til Handling

Ta det første skrittet mot en sterkere og gladere arbeidsplass. Kontakt meg for mer informasjon eller for å planlegge en workshop for dine ansatte. Implementer de konkrete verktøyene og strategiene presentert her for å fremme trivsel og effektivitet på arbeidsplassen. Jeg ser frem til å samarbeide med deg for å skape en mer positiv og produktiv arbeidskultur.


Ta kontakt her for mer informasjon og tilrettelegging for din arbeidsplass.

Copyright © Lets Shine AS

Let us help you find the right program
for you!