Letsshine.no

This is how you can easily find and feel more love in life!

WhatsApp Image 2024-03-03 at 3.22.56 PM

Hi,

Today, I feel compelled to remind you, if you wish to feel more love in life, about something important. I have written an article after the recent media frenzy about Tinder, manipulation techniques, and lost relationships, with a heartfelt wish that for ourselves, our children, and those we love and encounter, we can shift the focus where it belongs, so we can find and feel even more love in life.

Article:

The Quest for Love in Norway is Canceled!

Indefinitely. This despite many seemingly wanting and seeking true love, hunting day and night. Whether it’s on Tinder, in bars, at work, or on a TV show like Love Island.

The problem with the chase is that people have forgotten what love looks like and, confused, wear themselves out focusing on, among other things, the Tinderized sex culture, women’s empowerment, men’s empowerment, “situationships,” “breadcrumbing,” “love bombing,” or the new dating manipulation technique trending on TikTok, the “penny method.”

The focus remains on the symptoms and problems associated with, yes, the lack of love. Because isn’t that what we’re all looking for? The feeling of belonging, closeness, intimacy, and joy with another person over time? Can we not now call a spade a spade? For if this is ultimately what we are all looking for in one form or another, why then focus on “situationships,” manipulation techniques, or a battle over who has more right to be heard by the genders! It has nothing to do with love!

I’m talking about love. Not about the pursuit of equality or hypergamy, where women ‘pursue men with higher status.’ Nor about incels, men who involuntarily live in celibacy and sit and hate behind their screens feeling rejected by women, or teenage girls looking for ‘sugar daddies’ online.

I’m talking about what lies behind all this. What lies above, below, in, and what is the core of all this. The pursuit and desire for love. So can we please start talking about it, instead of cultivating symptoms of the absence of love? The darkness we stumble in won’t disappear by continuing to talk about the problems, instead of filling the room with what we need, light, love. We need to turn on the light switch in the room, in ourselves, in society, and focus on what we actually want: More love. If we find love, we will find solutions to one problem and symptom after another.

A crucial question we need to ask in the quest for love is: What does it take for you as a woman/man/person to feel loved as you are? By yourself? Who do you want to be as a human being? Both inside and out? It’s a question for each of us individually, and also a question we as a society should encourage each other to focus more on.

If you don’t love yourself, whether you’re scrolling on Tinder, behind the computer screen home alone, or bustling around as a female CEO, how can you find love then? If you want to find great love in life, then ask yourself this other equally important question:

What do you HAVE TO GIVE to other people if you haven’t learned to love yourself first? Other than manipulation techniques, self-pity, egocentrism, mistrust, and fear? Love is about giving. To yourself and to others. If you don’t have love to give to yourself, and can’t give love to others, and can’t let go of negative feelings, then true love will be lost, and manipulation techniques and endless scrolling and trolling will become a natural and sad substitute for trying to feel something resembling love.

If we find love within ourselves first, answers such as good health, education, equal rights, equal pay, a desire to be a good partner, having a good partner, and having a good and lasting relationship will become important answers. Also, increased clarity and boundaries around people you meet, who primarily hunt for their own satisfaction. You won’t easily find yourself in a situationship, in an unresolved relationship for six months, you won’t fight against the opposite sex for attention in society, you’ll want to work together, to both take care of yourself and others.

To love is an art. Loving yourself and loving others. It requires focus and practice, just like becoming an expert in manipulation techniques. So let’s by all means focus our energy on what we want and need more of in ourselves, and in society, love.

The quest for love starts with you. Taking responsibility for learning to take care of yourself in your life on several levels. So you can then share the love you have with others, and yes, find great love that you can share with another. Because it exists, we just have to start focusing on love, and searching in the right place.

Let’s give more love to ourselves and others, and shine more in life!

 

Slik kan du enkelt finne og føle mer kjærlighet i livet

Hei, 


I dag ser jeg meg nødt til å minne deg som ønsker å føle mer kjærlighet i livet på noe viktig.
Jeg har skrevet en artikkel etter den siste tidens mediekjør om Tinder, manipuleringsteknikker og tapte relasjoner, med et inderlig ønske at vi for oss selv, men også for våre barn, og de vi er glad i og de vi møter, kan flytte fokuset der det hører hjemme, så vi kan finne og føle enda mer kjærlighet i livet.

Artikkel:


Jakten på kjærligheten i Norge er avlyst!

 

På ubestemt tid. Dette til tross for at mange tilsynelatende ønsker og søker den store kjærligheten, og jakter, både natt og dag. Enten det er på Tinder, på byen, på jobb, eller på en tv-serie som Love island.

 

Problemet med jakten er at folk har glemt hvordan kjærligheten ser ut, og forvirret sliter seg ut med å fokusere på blant annet Tinderfisert sexkultur, kvinnekamp, mannekamp, “situastionship”, “breadcrumbing”, “love bombing” eller den nye dating manipuleringsteknikken som trender på Tiktok «pennymetoden».  

 

Fokuset blir liggende på symptomene og problemer knyttet til ja, mangelen på kjærligheten. For er det ikke det vi alle leter etter? Følelsen av tilhørighet, nærhet, intimitet og glede med en annen person over tid? Kan vi ikke nå kalle en spade en spade? For om det er dette vi i bunn og grunn leter etter i en eller annen form, hvorfor fokuserer vi da på «situationship», manipuleringsteknikker eller en kamp om hvem som har mest rett til å bli hørt av kjønnene! Det har da for f… ikke noe med kjærlighet å gjøre!

Jeg snakker om kjærlighet. Ikke om jakten på likestilling eller om hypergami, hvor kvinner “jakter på menn med høyere status». Ei om incels, menn som lever ufrivillig i sølibat og sitter og hater bak skjermene sine og føler seg avvist av kvinner, eller tenåringsjenter som leter etter “sugardaddys” på nett. 

 

Jeg snakker om det som ligger bak alt dette. Det som ligger over, under, i og det som er kjernen i alt dette. Jakten og ønsket om kjærlighet. Så kan vi vær så snill å begynne å snakke om det, i stedet for å dyrke symptomer på fraværet av kjærligheten? Mørket vi famler i blir ikke borte ved å fortsette å snakke om problemene, i stedet for å fylle rommet med det vi trenger, lys, kjærlighet. Vi må skru på lysbryteren i rommet, hos oss, i samfunnet og fokusere på det som vi faktisk vil ha: Mer kjærlighet. Finner vi kjærligheten, så finner vi løsninger på det ene problemet og symptomet etter det andre.  

Et avgjørende spørsmål vi trenger å stille i jakten på kjærligheten er: Hva skal til for at du som kvinne/mann/hen skal føle deg elsket som deg? Av deg selv?
Hvem vil du være som menneske? Både innvendig og utvendig?  Det er et spørsmål for hver enkelt av oss, og også et spørsmål vi som samfunn bør oppfordre hverandre til å fokusere mer på. 


Hvis ikke du elsker deg selv, enten du sitter scrollende på Tinder, bak dataskjermen hjemme alene, eller farter rundt som kvinnelig toppsjef, hvordan skal man finne kjærlighet da? Om du ønsker å finne stor kjærlighet i livet, så spør deg også dette andre spørsmålet som er like viktig:


Hva har du Å GI til andre mennesker om ikke du har lært å elske deg selv først? Annet enn manipuleringsteknikker, selvmedlidenhet, egosentrisme, mistillit, og frykt? Kjærlighet er å gi. Til deg selv og til andre.  Hvis ikke du har kjærlighet å gi til deg selv, og ikke klarer å gi kjærlighet til andre, og ei klarer å gi slipp på negative følelser, da vil den store kjærligheten være tapt, og manipuleringtseknikker og uendelig scrolling og trolling, bli en naturlig og trist substitutt, for å prøve å føle noe som ligner på kjærlighet.

For finner vi kjærligheten i oss selv først, vil svar som en god helse, god utdannelse, like rettigheter, lik lønn, et ønske om å være en god partner, ha en god partner og ha et godt og varig forhold være svar som blir viktige. Likeså økt tydelighet og grenser rundt mennesker man møter, som først og fremst jakter på sin egen tilfredsstillelse. Du vil ikke plassere deg like lett plassere i situationship, i en uavklart relasjon i et halvår, du vil heller ikke kjempe mot det motsatte kjønn om oppmerksomheten i samfunnet, du vil ønske å spille på lag, å både ivareta deg selv- og andre.

Å elske er en kunst. Å elske seg selv og elske andre. Det krever fokus og trening, akkurat som å bli en ekspert i manipuleringsteknikker. Så la oss for all del ha fokus og energi på det vi vil ha og trenger mer av i oss, og i samfunnet, kjærligheten.

 

Jakten på kjærligheten starter hos deg. Å ta ansvaret for å lære å ivareta deg selv i livet ditt på flere plan. Så du deretter kan dele kjærligheten du har med andre, og ja, finne stor kjærlighet du kan dele med en annen. For den finnes, vi må bare begynne å fokusere på kjærlighet, og lete på riktig sted. 

 

La oss gi mer kjærlighet til oss selv og andre, og stråle mer i livet! 
 

 

Do you want news and great offers from Shine Lifestyle?

Let us help you find the right program
for you!